తావీజులు కడితే దయ్యాలు భూతాలు వదులుతాయి అంటారు కదా అది ఎంత వరకు నిజం

తావీజులు కడితే దయ్యాలు భూతాలు వదులుతాయి అంటారు కదా అది ఎంత వరకు నిజం!

అందరికి నమస్కారములు రాగి తావీజులు, అష్టబంధనము రేకులు, చేతికి రాగి కడియము, తలుపుకు మధ్యలో రాగి నాణ్యము,రాగిపాత్రలో తాగేనీరు,ఇవన్నీ చెడు ప్రభావము వున్నవన్ని,రాగి తీసుకొని మంచిప్రభావమును బయటికి తోస్తుంది. అందువలన పచ్చగాను,నలుపు రంగుగా మారుతుంది, ఇదే రాగిరేకు బీజాక్షరము లిఖించి దేవుని క్రింద ప్రతిష్ట చేస్తారు, గర్భగుడి పైన ఒక రాగి కలశము ప్రతిష్ట చేస్తారు, ఇవన్నీ,చేడు ప్రభావమును,వేదమంత్రాలు పూజలు వలన,బయటికి నెట్టి, మంచి ప్రభావమును ఆలయములో ప్రసరింప చేస్తుంది.

ఇదేవిధముగా వెండి, ఇత్తడి, ఇదే గుణము ఉంటుంది,బంగారము మాత్రము మంచి ప్రభావమును తప్ప చేడు ప్రభావమును చేర్పించదు అది ఎప్పుడు నలుపు కాదు, మంచి ప్రభావము ఉన్నందు వలన, అది సంపద గాను, విలువ అధికముగా పవిత్రముగా వుంటుంది.

దయ్యాలు భూతాలు అనేది ఏదిలేదు, కొన్ని ప్రతికూలమైన ఆలోచనలు పదే పదే ఆలోచించడము వలన, ఒత్తిడి గురిఅవుతారు దీనిని దయ్యాలు భూతాలుగా నమ్ముతారు, వీరికి ముఖమునకు ముడు సారి నీరు చెల్లు తారు, మానసిక ఒత్తిడి ఆ నిమిషము తగ్గుతుంది. అప్పుడు ఈ తావీజులు వలన దయ్యాలు భూతాలు వెళ్లిపోయింది, అని నమ్మిస్తారు దీని వలన ఈ తావీజులు వలన గుణమైనది అని నమ్మేవారికి, గుణము కావచ్చు?

నమ్మనివారికి తిరిగి మొదటికి వస్తుంది, ఇది పూర్వకాలము పాటించే వారు ఇప్పుడు దయ్యాలు భూతాలను నమ్మకుండా, సంబంధిత వైద్యులను కలవడము మంచిది. (ధన్యవాదములు).