నాణేలు

నాణేల దిగువన ఉన్న చిహ్నాలు

ఈ చిహ్నాలను టంకశాల గుర్తులు అని అంటారు. ఈ గుర్తు ని బట్టి ఇది ఏ ప్రాంతంలో ముద్రించబడిందన్నది తెలుసుకోవచ్చు. భారతదేశం టంకశాల: ఇండియాలో నాలుగు చోట్ల కాయిన్స్ ని ముద్రిస్తారు. 1. బాంబే ఇష్యూ చేసిన సంవత్సరం కింద మీకు వజ్రం గుర్తు కనిపిస్తే అది బాంబేలో ముద్రించారని అర్థం 2. కోలకతా ఇష్యూ చేసిన సంవత్సరం కింద మీకు ఏ గుర్తు కనిపించకపోతే అప్పుడు అది కోల్‌కతలో ముద్రించారు అని అర్థం 3.హైదరాబాద్ ఇష్యూ చేసిన సంవత్సరం కింద మీకు స్టార్ …

నాణేల దిగువన ఉన్న చిహ్నాలు Read More »