తెలుగు గుణింతాలు

క కా కి కీ కు కూ కృ కౄ కె కే కై కొ కో కౌ కం కఃఖ ఖా ఖి ఖీ ఖు ఖూ ఖృ ఖౄ ఖె ఖే ఖై ఖొ ఖో ఖౌ ఖం ఖఃగ గా గి గీ గు గూ గృ గౄ గె గే గై గొ గో గౌ గం గఃఘ ఘా ఘి ఘీ ఘు ఘూ ఘృ ఘౄ ఘె ఘే …

తెలుగు గుణింతాలు Read More »