సరస్వతి స్తుతి :

సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామ రూపిని విధ్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్ భవతు మే సధ సరస్వతి నమస్తుభ్యం సర్వ దేవి నమో నమః శాంత రూపే ససి దారే సర్వ యోగ నమో నమః నిత్య నందే నిరా దారే నిస్కలాయై నమో నమః విద్య దారే విసలక్షి శుదా జ్ఞానో నమో నమః శుద్ధ స్పటిక రూపాయి సూక్ష్మ రూపే నమో నమః సప్త బ్రాహ్మి చతుర్ హస్తే సర్వ సిద్యై నమో నమః ముక్త …

సరస్వతి స్తుతి : Read More »