ఆవర్తన పట్టిక (పీరియాడిక్ టేబుల్) ను సులభంగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు?

సులభంగా అనను కానీ ఆవర్తన పట్టిక ను ఒక నిర్ధిష్ట పధ్ధతి లోనే నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే అది అలా ఎందుకు రాయబడింది అనే విషయం అవగాహన కి వస్తుంది. ఎలా పడితే ఆలా గుర్తుపెట్టుకుని పనైతే టేబుల్ లానే వ్రాయాలా? ఏ లిస్టుగానో రాసి చేతులు దులుపుకోవచ్చు కదా. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను చెప్తాను. ముందుగా తెలుసుకోవాల్సింది, పీరియాడిక్ టేబుల్ లోని ఒకే నిలువు వరుసలో ఉండే ఎలెమెంట్స్ యొక్క ప్రవర్తన సుమారుగా ఒకే విధంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మొదటి వరుసలో ఉన్న ఎలెమెంట్స్ ని తీస్కోండి. లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రూబిడియం, సీసియం లను చూడండి. ఇవన్నీ పెళుసు గా ఉంటాయి, వివిధ రంగులు వెదజల్లుతూ మండుతాయి, ఆక్సిడ్స్ గా మారుతాయి ఎక్సపోజ్ అయినప్పుడు, ఈ ఆక్సిడ్స్ నీళ్లలో వేస్తె చాలా ఎక్సప్లోజివ్ గా రియాక్ట్…

Read More

Tips to learn organic chemistry

Organic chemistry seems to have lot of facts especially in case of reactions and stuff but these are backed up by concepts. For example there is conceptual reaction mechanism behind every apparently factual reaction. So one can truly appreciate organic chemistry and master it if one succeeds to dig deep into it and understand the reaction mechanism or the concepts behind them. So here comes my tip number 1 TIP #1 : Understand the reaction mechanism rather than simply mugging up the reactions. Don’t try to remember the reactions but try to understand…

Read More

ALLEN CHEMISTRY HANDBOOK FOR NEET

Chemistry Handbook consist of chapter wise formulae and important points. handbook is for students preparing for Medical and JEE exams. Handbooks are designed in such way that it display concepts very clearly. PHYSICAL CHEMISTRY Chemical KineticsNuclear ChemistryThermodynamicsThermochemistryChemical EquilibriumIonic EquilibriumElectrochemistryLiquid SolutionSolid State ORGANIC CHEMISTRY Alkane Alkene AlkyneAlkyl halideComparision SN1 & SN2, E1 & E2 AlcoholEtherCarbonyl compounds Grignard ReagentCarboxylic acidEst erAmideAmineBenzeneOrganic ReagentOrganic Name ReactionAddition Polymers Condensation PolymersCarbohydratesAmino acids & Proteins INORGANIC CHEMISTRY Alkali MetalAlkaline Earth Metals Boron FamilyCarbon Family Nitrogen Family Oxygen Family Halogen FamilyNobel GasMetallurgy Coordination Chemistry d-BlockSalt Analysis DOWNLOAD LINK

Read More

NEET Chemistry – Chapter Wise Weightage of Chemistry

NEET Chemistry Class XIth  Basic Concepts of Chemistry (~1%) Structure of Atom (~2%) Classification of Elements & Periodicity in Properties (~2%) Chemical Bonding and Molecular Structure (~5%) States of Matter: Gases and Liquids (~2%) Thermodynamics (~8%) Equilibrium (~6%) Redox Reactions (~6%) Hydrogen s-Block Elements (~2%) Some p-Block Elements (~2%) Organic Chemistry: Basic Principles & Techniques (~4%) Hydrocarbons (~3%) Environmental Chemistry (~2%) NEET Chemistry Class XIIth  Solid State (~2%) Solutions (~5%) Electrochemistry (~2%) Chemical Kinetics (~3%) Surface Chemistry (~2%) Isolation of Elements (~2%) p-Block Elements (~5%) d- and f-Block Elements (~4%) Coordination Compounds (~9%) Haloalkanes and Haloarenes (~3%)  Alcohols, Phenols…

Read More

NEET-CHEMISTRY MATERIAL DOWNLOAD

NCERT CLASS  11 https://drive.google.com/file/d/1f7Vg0NniAJ10aRI2uG37CMOmPGpr52w3/view https://drive.google.com/file/d/18LgHhMMTfbIq0CPR74ErNmLdx9pFnQrp/view EXEMPLAR https://drive.google.com/file/d/15rxeSve5ngLAn4ou_g23z4hkkjkXstK1/view Solutions https://drive.google.com/file/d/1ACOMXnZgIrATo4inyHoFiGAiblLkXk-V/view?usp=sharing CLASS  12 https://drive.google.com/file/d/1oeK4299WwVe6Vl9s7Ildi6pqN5fN-YIu/view PART – II https://drive.google.com/file/d/1BbtT_wOCF43HH6g5q2Q-73PYyWYLFgIS/view EXEMPLAR https://drive.google.com/file/d/11q4ttYOiaRpzIZCYSpVY9MfpRxQS1RIQ/view Solutions https://drive.google.com/file/d/13kqC9ttNrVrkC3W6E_AOY-d5JrrJW-7-/view?usp=sharing

Read More