ఆవర్తన పట్టిక (పీరియాడిక్ టేబుల్) ను సులభంగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు?

సులభంగా అనను కానీ ఆవర్తన పట్టిక ను ఒక నిర్ధిష్ట పధ్ధతి లోనే నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే అది అలా ఎందుకు రాయబడింది అనే విషయం అవగాహన కి వస్తుంది. ఎలా పడితే ఆలా గుర్తుపెట్టుకుని పనైతే టేబుల్ లానే వ్రాయాలా? ఏ లిస్టుగానో రాసి చేతులు దులుపుకోవచ్చు కదా. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను చెప్తాను.
ముందుగా తెలుసుకోవాల్సింది, పీరియాడిక్ టేబుల్ లోని ఒకే నిలువు వరుసలో ఉండే ఎలెమెంట్స్ యొక్క ప్రవర్తన సుమారుగా ఒకే విధంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మొదటి వరుసలో ఉన్న ఎలెమెంట్స్ ని తీస్కోండి. లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రూబిడియం, సీసియం లను చూడండి. ఇవన్నీ పెళుసు గా ఉంటాయి, వివిధ రంగులు వెదజల్లుతూ మండుతాయి, ఆక్సిడ్స్ గా మారుతాయి ఎక్సపోజ్ అయినప్పుడు, ఈ ఆక్సిడ్స్ నీళ్లలో వేస్తె చాలా ఎక్సప్లోజివ్ గా రియాక్ట్ అవుతాయి, కరిగాక స్ట్రాంగ్ bases గా మారుతాయి. అందుకే ఈ నిలువు వరుసను ఆల్కలీన్ మెటల్స్ అని కూడా అంటారు.
ఇలా ప్రతి నిలువు వరుసకు ఒకే విధమైన ప్రవర్తనలు ఉంటాయి. వాటికి తగ్గట్టుగా ఆ వరుసలకు పేర్లు కూడా పెట్టారు. ఈ వార్సులను గ్రూప్స్ అంటారు. ఉదాహరణకు పైన చెప్పినవి గ్రూప్ 1 మెటల్స్ అన్న మాట. అలానే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఆస్టాటిన్ ఉండే వరుసను హాలోజెన్స్ అంటారు. వీటికి బ్లీచింగ్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. మెటల్స్ తో చాలా కరోస్సివ్ గా రియాక్ట్ అవుతాయి. వీటి అక్సయిడ్స్ నీళ్లలో కలిపితే చాలా స్ట్రాంగ్ ఆమ్లాలు వస్తాయి. ఇలా ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయి.
ఇలా ఆవర్తన పట్టిక ను ఈ విధంగా నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే ఒక్కో ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, ప్రవర్తనలను మనం సులభంగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు.

Tips to learn organic chemistry

Organic chemistry seems to have lot of facts especially in case of reactions and stuff but these are backed up by concepts. For example there is conceptual reaction mechanism behind every apparently factual reaction. So one can truly appreciate organic chemistry and master it if one succeeds to dig deep into it and understand the reaction mechanism or the concepts behind them. So here comes my tip number 1
 1. TIP #1 : Understand the reaction mechanism rather than simply mugging up the reactions. Don’t try to remember the reactions but try to understand the concept behind it and analyse the products formed and in due course of time you could predict the products of most of the reactions.
 2. TIP #2: It is difficult to learn reaction mechanisms for all the reactions at PMT level of preparation. So what I did was, I kept a different notebook and noted down all those reactions which I was not able to remember. I used to revise this note book twice a week or so. This really helped me to memorise some reactions.
 3. TIP #3: I also practiced sequence type of reactions. As I observed that these type of questions appear frequently in many exams. There are some books with dedicated sequence type questions. I practiced those given by my teachers. Some of my friends also used Pradeep organic chemistry book for these type of questions and found it useful.
 4. TIP #4: I also used a website called masterorganicchemistry.org. Many students have doubts on solvents and stuff. I was one of them .I learnt them from this websites. This website also has paid cheat sheets. I didn’t purchase them. I only read the blog posts (which are free) on the website’s official blog.I am putting down few links from the website here. Read them after you complete reading this post. There are many more posts on the blog and you can read them.
 5. There are two posts on 1,2 and 1,4 additions of acids dienes:part 1 and part 2
 6. TIP #5: I also preferred to practice more in case of organic chemistry because i felt that by repeated practice I could exactly pinpoint which reaction or which part of the lesson I am forgetting and then I learnt it seriously and also noted it down in the book which I have mentioned earlier.
 7. TIP #6Discuss it with your friends. This method helped me especially remember various tests in organic chemistry. One person asks questions and then remaining students try to answer the question as soon as possible. We take turns. Sometimes we even played this for points
 8. TIP #7: Last but not the least enjoy reading organic chemistry. Don’t feel this as a burden. Appreciate the details in it. It is another beautiful part of science. 

ALLEN CHEMISTRY HANDBOOK FOR NEET

Chemistry Handbook consist of chapter wise formulae and important points. handbook is for students preparing for Medical and JEE exams. Handbooks are designed in such way that it display concepts very clearly.

PHYSICAL CHEMISTRY

Chemical Kinetics
Nuclear Chemistry
Thermodynamics
Thermochemistry
Chemical Equilibrium
Ionic Equilibrium
Electrochemistry
Liquid Solution
Solid State

ORGANIC CHEMISTRY

Alkane Alkene Alkyne
Alkyl halide
Comparision SN1 & SN2, E1 & E2 Alcohol
Ether
Carbonyl compounds Grignard Reagent
Carboxylic acid
Est er
Amide
Amine
Benzene
Organic Reagent
Organic Name Reaction
Addition Polymers Condensation Polymers
Carbohydrates
Amino acids & Proteins

INORGANIC CHEMISTRY

Alkali Metal
Alkaline Earth Metals Boron Family
Carbon Family Nitrogen Family Oxygen Family Halogen Family
Nobel Gas
Metallurgy Coordination Chemistry d-Block
Salt Analysis

NEET Chemistry – Chapter Wise Weightage of Chemistry

NEET Chemistry Class XIth 

 1. Basic Concepts of Chemistry (~1%)
 2. Structure of Atom (~2%)
 3. Classification of Elements & Periodicity in Properties (~2%)
 4. Chemical Bonding and Molecular Structure (~5%)
 5. States of Matter: Gases and Liquids (~2%)
 6. Thermodynamics (~8%)
 7. Equilibrium (~6%)
 8. Redox Reactions (~6%)
 9. Hydrogen
 10. s-Block Elements (~2%)
 11. Some p-Block Elements (~2%)
 12. Organic Chemistry: Basic Principles & Techniques (~4%)
 13. Hydrocarbons (~3%)
 14. Environmental Chemistry (~2%)

NEET Chemistry Class XIIth 

 1. Solid State (~2%)
 2. Solutions (~5%)
 3. Electrochemistry (~2%)
 4. Chemical Kinetics (~3%)
 5. Surface Chemistry (~2%)
 6. Isolation of Elements (~2%)
 7. p-Block Elements (~5%)
 8. d- and f-Block Elements (~4%)
 9. Coordination Compounds (~9%)
 10. Haloalkanes and Haloarenes (~3%) 
 11. Alcohols, Phenols and Ethers (~4%)
 12. Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids (~4%)
 13. Organic Compounds containing Nitrogen (~2%)
 14. Biomolecules (~3%)
 15. Polymers (~3%)
 16. Chemistry in everyday life (~2%)

Important NEET Questions – How many questions come from each chapter?

NEET Chemistry Chapters NEET 2018 NEET 2017 NEET 2016 Avg. of past 3 years
Chemical Coordination and Integration 3 5 2 3.333333333
Chemical Bonding and Molecular Structure 3 3 4 3.333333333
s Block elements (Alkali and Alkaline earth Metals) and Hydrogen 2 2 5 3
Alcohols and Ethers 1 3 4 2.666666667
Coordination Compounds 1 4 3 2.666666667
Biomolecules and Polymers 4 1 3 2.666666667
p Block Elements 4 2 2 2.666666667
Chemical Kinetics 2 3 2 2.333333333
General Organic Chemistry 1 2 3 2
Alkanes, Alkenes and Alkynes (Hydrocarbons) 1 4 1 2
Chemical Thermodynamics 2 2 2 2
Classification of Elements and Periodicity in Properties 2 2 1 1.666666667
Some Basic Concepts of Chemistry (Mole Concept) 1 1 3 1.666666667
Biomolecules 2 2 1 1.666666667
Amines and Diazonium salts 2 1 1 1.333333333
Solid State 2 1 1 1.333333333
Liquid and Gaseous State 1 0 2 1
Redox Reactions and Volumetric Analysis 0 1 2 1
Electrochemistry 1 1 1 1
Ionic Equilibrium 1 2 0 1
Solutions and Colligative Properties 1 1 0 0.6666666667
Chemical Equilibrium 1 0 1 0.6666666667
Haloarenes and Phenols 0 2 0 0.6666666667
Carbonyl Compounds (Aldehydes and Ketones) 2 0 0 0.6666666667
d and f Block Elements 1 1 0 0.6666666667
Isomerism of organic compounds 2 0 0 0.6666666667
Chemistry in Everyday Life 1 1 0 0.6666666667
General Principles and Processes of Isolation of Metals (Metallurgy) 0 0 1 0.3333333333
Nuclear and Surface Chemistry 0 0 1 0.3333333333
Practical and Environmental Chemistry 0 0 1 0.3333333333
Haloalkanes 0 0 1 0.3333333333
Classification and Nomenclature of Organic Compounds 0 1 0 0.3333333333
Atomic Structure 1 0 0 0.3333333333
Purification and Characterization of Organic Compounds 0 0 0 0