వితంతువు – సాంఘిక దురాచారం

స్త్రీలకి బొట్టూ , కాటుక , పువ్వులు పెట్టుకోవడం , గాజులు వేసుకోవడం ఇవ్వన్నీ వాళ్ళ పర్సనల్ ఛాయిస్ – అవి వాళ్ళ అలంకరణలో ఓ భాగం మాత్రమే. అవి వాళ్ళకి పెళ్ళి కాకమునుపు నుండీ వాళ్ళ జీవితంలో ఓ భాగంగా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు వాళ్ళ జీవితం మధ్యలో పెళ్ళి పేరిట ఒక మగవాడు ప్రవేశించి అతనేదో చనిపోతే అందుకు బాధపడడం , దుఖఃపడడం సహజం కానీ అతనేదో చనిపోయాడనే ఒక్క కారణం చేత స్త్రీ ఇవన్నీ ఎందుకిక్కడితో అర్ధాంతరంగా తన జీవితం నుండి వదిలేసుకోవాలి ? . ” పర పురుషుడికి ఆమెపై వ్యామోహం కలగకుండా ఉంచేందుకై ఈ ఏర్పాటు ” అని అడిగితే కొందరేదో దీనిని సమర్ధించ చూస్తారు కానీ ” అదే ఏర్పాటు మగవాడికెందుకు ఉండదు ? జీవితాంతం వరకూ కలిసి ఉంటామని…

Read More