3 లక్షల పెట్టుబడితో వ్యాపారం

మూడు లక్షలతో చాలా వ్యాపారాలు చెయ్యొచ్చు, అవి ఏమిటంటే :
1 డీటీపీ సెంటర్
2. టిఫిన్ సెంటర్
3. కేటరింగ్ సర్వీస్
4. మాన్ పవర్ కన్సుల్టేన్సీ
5. పిండి మిల్లు
6. బియ్యం వ్యాపారం
7. బుక్ షాప్
8. బ్యూటీ పార్లర్
9. న్యూస్ పేపర్ ఏజెన్సీ
10. వెజిటల్ వ్యాపారం
11. కొరియర్ ఫ్రాంచైసీ
12. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ
13. ఆటో
14. మొబైల్ ఆక్సిస్డోరిస్
15. Xerox షాప్
16. స్వీట్ షాప్
17, ట్-షర్ట్ బిజినెస్
18. చీరలు , గిల్టు నగలు ఇంట్లో అమ్మడం
19. చిన్నపిల్లల బొమ్మల షాప్
20. చిన్న పిల్లల దుస్తుల షాప్
21. పాల డైరీ
22. ప్యూరిఫైఎడ్ వాటర్ క్యాన్స్ …….. ఇంకా ఎన్నో
మీరు వ్యాపారo పెట్టె ప్లేస్ , దాని చుట్టూ ఉండే ప్రజల అవసరాలు , పోటీదార్ల సంఖ్య పరిగణలోకి తీసుకొని వ్యాపారం మొదలు పెట్టండి .

Beauty of Startups!

Starting up is one of the most exilerating things a person can do in his career. Everyone considers that the idea is what makes a startup whereas everyone who has started up can tell you that it is indeed the execution which matters! Ideas are dime a dozen. A very famous person once said “Everyone has a plan until he is punched in the face.” This is true. What matters is whether the conviction to solve the problem still persists inspite of setbacks and whether the person is the one best equipped to solve them.

Stats of starting up are never in favour. Almost 90% of the startups fail within the first 5 years. It is therefore imperative that one takes a well-thought of decision in starting up. Majority of the times startups fail due to solving a problem which never existed. This might be because the problem was never big enough or hard hitting enough to begin with. However, this alone should not worry founders, remember people did have friends before facebook was founded, and connecting with friends online never seemed to be a hige problem to solve for.

The other major reason why startups fail is just because of the time they startup. They might either be 5 years too early or a couple years too late. The problem with startups who are ahead of their time is that they get resounding initial feedback with user who are early adopters and that leads them to believe that their product has genuine value in the market. When they later try to reach out to users beyond the early adopters their cost of customer acquisition keeps increasing instead of decreasing. This is a telling tale of startup being early and it might be due to a host of things, namely lack of internet penetration, slow computer processing speed, and lack of support infrastructure. Sequoia, a famous Venture capital company even has a Why Now? question in their pitch deck.

The third and the last major reason is improper team dynamics. Founders of companies often have different views on how the product should evolve, and this will lead to disagreements. However, if these disagreements spiral they then risk permanently straining the relation within founders which eventually leads to the companies demise.

Even after going through all these hardships, some startups stand tall and create immense value and generate employment opportunities for the millions who can then help them steer the ship in future.

National-means-cum-merit-scholarships-2020-details-study-material-model-papers/

The Centrally Sponsored Scheme “National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS)” was launched in May 2008. The objective of the scheme is to award scholarships to meritorious students of economically weaker sections to arrest their drop out at class VIII and encourage them to continue the study at the secondary stage. The National Means Cum Merit Scholarship of Rs. 6000/- per annum (Rs.500/- per month) per student is awarded to selected students every year for study in classes from IX to XII in State Government, Government aided and local body schools. There is a quota of scholarships of National Means Cum Merit for different states/Uts and reservation as per State Government norms. The availability of the Application Form will be on National Scholarship Portal from July 2020 and the last date will be in November 2020.

The selection of students award of the National Means Cum Merit 2020 Scholarship is made through an examination conducted by the State Governments.

Students who possess the below-mentioned criteria are only eligible to apply for this NMMSS scholarship 2020. Please go through each and every point carefully before applying for the scheme.
 1. Students whose parental income from all sources is not more than Rs. 1,50,000/- are eligible to avail the scholarships.
 2. The students shall have a minimum of 55% marks or equivalent grade in Class VII examination for appearing in selection test for the award of scholarship (Relaxable by 5% for SC/ST).
 3. At the time of selection for the award of National Means Cum Merit Scholarship, the candidate must have scored at least 55% marks or equivalent grade in Class VIII examination. There will be 5 % relaxation for SC/ST.
 4. For continuing the scholarship of National Means Cum Merit in class X and XII, the awardees should get clear promotion from class IX to class X and from class XI to class XII in the first attempt with 55% marks (relaxable by 5% for SC/ST). The awardees must obtain a minimum of 60% marks in Class X (relaxable by 5% for SC/ST) examination or equivalent examination for the continuation of the scholarship at the higher secondary stage.
 5. The student will be granted a National Means Cum Merit Scholarship if he/she (i)takes up studies in approved courses. (ii) maintains good conduct as certified by the Head of the College/Institution and continues his/her studies as a regular student in Government/Local Body/Government aided school. (iii) does not absent himself/herself without proper leave. (iv) takes up studies on a whole time basis. (v) does not take up any job.
Each State/UT will conduct its own test for selection of students for the award of the National Means Cum Merit Scholarship 2020. The State Level Examination may consist of the following two tests.
(i) Mental Ability Test (MAT)
(ii) Scholastic Aptitude Test (SAT)
S. No Particulars Details
1. Mental Ability Test Mental Ability Test may consist of 90 multiple-choice questions testing verbal

and non-verbal meta-cognitive abilities like reasoning and critical thinking. The
questions in the test may be on analogy, classification, numerical series, pattern
perception, hidden figures etc.
2. Scholastic Aptitude Test Scholastic Aptitude Test may consist of 90 multiple-choice questions covering subjects namely, science, social studies and mathematics as taught in classes VII and VIII.
3. Duration of the Test Each test will be of 90 minutes duration. Children with a disability will be given extra time, as applicable. NCERT will provide a uniform set of guidelines to all States/UTs for carrying out the examination and promote evenness of evaluation.
Some important general guidelines are provided below which every applicant should read.
 1. One lakh National Means Cum Merit Scholarship @ Rs.6000/- per annum (Rs.500/- per month) are awarded to selected students of class IX every year and their continuation/renewal in classes X to XII for study in State Government, Government-aided and Local body schools under the scheme.
 2. Students of Class IX and X need to apply under the Pre-Matric scholarship category whereas students of class XI and XII need to apply under the Post-Matric scholarship category.
 3. For pre-matric (IX and X), only two application can be submitted through one mobile. For post-matric (XI and XII), only one application can be submitted through one mobile.
 4. These National Means Cum Merit Scholarship will be provided quarterly to the students studying as regular students in class IX in government, local body and government-aided schools. The scholarships will be paid from class IX till class XII for a maximum period of four years.
 5. For fixing the scholarship to States/UTs, the 2/3rd weight would be given to enrolment of students in classes VII and VIII and 1/3rd weight would be given to the population of children of the relative age group for class VII and VIII.
 6. National Means Cum Merit Scholarship are disbursed by the State Bank of India directly into the bank accounts of students on a quarterly basis.
 7. The States/UTs are already conducting the examination for nominating the students for the national level (second stage) examination conducted by the NCERT. The same examination shall be used for selection of candidates for the award of Means-cum-Merit Scholarships in the State/UT.
National-means-cum-merit-scholarships-2020-study-material

                                      NMMS-MATHS 

2.    Algebra
7.   Circles
10.  Statistics