ప్రాచీన భారతం

ITHIHASA – A 100000 Years Story of BHARATH (INDIA) – Documentary English subtitles

Many top Indian and foreign Historians (who have studied Vedic literature), Geology, Astronomy, archeology and latest dating technologies are compiling Encyclopaedia of Indian History with Scientific PROOF funded by Govt of India, Infinity Foundation and few other Indians from NASA and top global multinationals! Every Indian who loves Bharat must see this.

ప్రాచీన భారతం

Pratistanapuram.. ప్రతిష్టాన పురం…చంద్రవంశపు రాజైన పురూరవుని రాజధాని. ఇతని తండ్రి బుధుడు, తల్లి ఇళ. అలహాబాద్, ఝూన్సీలహాబాద్, ఝూన్సీ Gokulam వ్రేపల్లె : (గోకులం) మధురకు దగ్గరలో కలదు. గోకుల్ అనే పేరుతో పిలువబడుచున్నది. శ్రీకృష్ణుని పెంపుడు తల్లిదండ్రులు యశోదా నందులకు చెందిన ప్రాంతం. శ్రీకృష్ణుని బాల్యమంతా వ్రేపల్లెలోనే గడిచింది. శ్రీకృష్ణుడు పూతన, శకటాసురుడు, ధేనుకాసురుడు మొదలగు రాక్షసులను సంహరించిన ప్రాంతం. Madhuvanam/Madhupuram…మధుపురం/మధువనం శ్రీకృష్ణుని మేనమామ, ఊగ్రసేనుని కుమారుడు కంసుని రాజ్యం మధుర. దీని రాజధాని మధుపురం. (మధుర ప్రస్తుతం …

ప్రాచీన భారతం Read More »