సేమియా ఉప్మా

కావలిసినవిసేమియా : పావుకిలోబంగాళాదుంప : ఒకటి సన్నగా ముక్కలుగా కోసుకోవాలికేరెట్ : 1 తురిమినదిఉల్లిపాయ : 1 సన్న ముక్కలుగా కోయాలిపచ్చిమిర్చి : 3 కాయలు సన్నగా కోయాలిఎండుమిర్చి : 2పోపుగింజలు : 1 టేబుల్ స్పూనువేరుశెనగ గుండ్లు : కొద్దిగానూనె : 2 టీ స్పూన్లుపసుపు : పావు స్పూనుకరివేపాకు : కొద్దిగాకొత్తిమీర : కొద్దిగానీళ్ళు : 2 మంచినీళ్ల గ్లాసులు (500 యం.యల్)తయారు చేయు విధానం :ముందుగా సేమియాను కొద్దిగా వేయించాలి. తరువాత పాన్ లేక వెడల్పాటి పాత్రలో నెయ్యి లేక నూనె వేసి వేడెక్కిన తరువాత ఎండుమిర్చి, పోపుగింజలు, వేరుశెనగగుండ్లు ఇంకా పైన చెప్పినవన్నీ వేసి అవి దోరగా వేగిన తరువాత నీళ్ళు పోసి తగినంత ఉప్పు, పావుస్పూను పసుపు వేసి నీరు బాగా తెర్లనివ్వలి. ఇప్పుడు సేమియాను కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ అట్లకాడతో…

Read More

బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా

కావలసినవిబొంబాయి రవ్వ : పావుకిలోఉల్లిపాయ : 1 పెద్దది తరుగుకోవాలిపచ్చిమిర్చి : 2 కాయలు చిన్నముక్కలుగా తరుగుకోవాలిఅల్లం : చిన్న ముక్క తురుముకోవాలికరివేపాకు : కొద్దిగావేరుశెనగ గుళ్ళు : కొద్దిగానూనె : 2 టేబుల్ స్పూన్లుఉప్పు : తగినంతకొత్తిమీర : కొద్దిగానీళ్ళు : రవ్వను గ్లాసుతో కొలచి అదే గ్లాసుతో 1 గ్లాసు రవ్వకు రెండున్నర గ్లాసులు నీళ్ళు పోయాలి. కొద్దిగా జావగా కావలనుకునేవారు 3 గ్లాసు నీళ్ళు పోయాలి.పోపుగింజలు : 1 స్పూనుఎండుమిర్చి : 2తయారు చేయు విధానంముందుగా పాన్ లేక వెడల్పాటి పాత్ర తీసుకొని నూనె లేక నెయ్యి వేసి వెడెక్కిన తరువాత ఎండుమిర్చి, పోపుగింజలు, వేరు శెనగగుండ్లు, అల్లం వేసి అవి వేగిన తరువాత నీరు పోయాలి. నీరు మరిగేటప్పుడు తగినంత ఉప్పు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు బొంబాయి రవ్య(ఉప్మారవ్వ) ను నిదానంగా కొద్దికొద్దిగా…

Read More

కొర్రలతో ఉప్మా

కావలసినవికొర్రలు : పావుకిలోఉల్లిపాయ : 1 పెద్దది తరుగుకోవాలిబీన్స్ : 2 చిన్నముక్కలు గా కట్ చేయాలిబంగాళా దుంప : 1 చిన్న ముక్కలుగా తురుముకోవాలిటమాటో : 1 పెద్దది చిన్నముక్కలుగా తరుగుకోవాలిపచ్చిమిర్చి : 2 కాయలు చిన్నముక్కలుగా తరుగుకోవాలికేరెట్ : 1 మీడియం సైజ్ సన్నగా తురుముకోవాలిపాలకూర : 1 కట్ట సన్నగా ముక్కలు చేయాలిఅల్లం : చిన్న ముక్క తురుముకోవాలికరివేపాకు : కొద్దిగావేరుశెనగ గుళ్ళు : కొద్దిగానూనె : 2 టేబుల్ స్పూన్లుఉప్పు : తగినంతకొత్తిమీర : కొద్దిగానీళ్ళు : కొర్రలను గ్లాసుతో కొలచి అదే గ్లాసుతో 1 గ్లాసుకు 3 గ్లాసులు నీళ్ళు పోయాలి.పోపుగింజలు : 1 స్పూనుఎండుమిర్చి : 2తయారు చేయు విధానంముందుగా పాన్ లేక వెడల్పాటి పాత్ర తీసుకొని నూనె లేక నెయ్యి వేసి వెడెక్కిన తరువాత ఎండుమిర్చి, పోపుగింజలు,…

Read More

గోధుమ రవ్వ ఉప్మా

గోధుమ రవ్వ ఉప్మాకావలసినవిగోధుమ రవ్వ : పావుకిలోఉల్లిపాయ : 1 పెద్దది తరుగుకోవాలిపచ్చిమిర్చి : 2 కాయలు చిన్నముక్కలుగా తరుగుకోవాలిఅల్లం : చిన్న ముక్క తురుముకోవాలికరివేపాకు : కొద్దిగావేరుశెనగ గుళ్ళు : కొద్దిగానూనె : 2 టేబుల్ స్పూన్లుఉప్పు : తగినంతకొత్తిమీర : కొద్దిగానీళ్ళు : రవ్వను గ్లాసుతో కొలచి అదే గ్లాసుతో 1 గ్లాసు రవ్వకు 3 గ్లాసులు నీళ్ళు పోయాలి.పోపుగింజలు : 1 స్పూనుఎండుమిర్చి : 2తయారు చేయు విధానంముందుగా పాన్ లేక వెడల్పాటి పాత్ర తీసుకొని నూనె లేక నెయ్యి వేసి వెడెక్కిన తరువాత ఎండుమిర్చి, పోపుగింజలు, వేరు శెనగగుండ్లు, అల్లం వేసి అవి వేగిన తరువాత నీరు పోయాలి. నీరు మరిగేటప్పుడు తగినంత ఉప్పు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు గోధుమ రవ్వను నిదానంగా కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ అట్లకాడతో త్రిప్పుతుండాలి. చక్కగా ఉడికిన తరువాత…

Read More

అటుకుల ఉప్మా

అటుకుల ఉప్మాఅటుకులు : పావుకిలోఉల్లిపాయ : 1 పెద్దది తరుగుకోవాలిపచ్చిమిర్చి : 2 కాయలు చిన్నముక్కలుగా తరుగుకోవాలిఅల్లం : చిన్న ముక్క తురుముకోవాలికరివేపాకు : కొద్దిగావేరుశెనగ గుళ్ళు : కొద్దిగానూనె : 2 టేబుల్ స్పూన్లుఉప్పు : తగినంతకొత్తిమీర : కొద్దిగాపోపుగింజలు : 1 స్పూనుఎండుమిర్చి : 2తయారు చేయు విధానంముందుగా అటుకులను నీళ్ళలో వేసి 2 నిమిషాలు ఉంచి నీరు వడపోసి అటుకులను నీరులేకుండా గట్టిగా పిండుకోవాలి. తరువాత పాన్ లేక వెడల్పాటి పాత్ర తీసుకొని నూనె లేక నెయ్యి వేసి వెడెక్కిన తరువాత ఎండుమిర్చి, పోపుగింజలు, వేరు శెనగగుండ్లు, అల్లం వేసి అవి దోరగా వేగిన తరువాత అటుకులు, తగినంత ఉప్పు కలుపుకోవాలి.. అట్లకాడతో అన్నీ కలిసేటట్లు చక్కగా త్రిప్పుకోవాలి.ఇది సుమారు ముగ్గురు లేక నలుగురికి సరిపోతుంది. సభ్యులను బట్టి పరిమాణం పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం…

Read More