ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్

సాధారణమైన ఓడలు తాను వెళ్ళే దిశ మార్చుకోవడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది. దాని దిశ మార్చుకోవడానికి కనీసం 90 నిమిషాల నుంచి అది ఎంత పెద్దది అన్నదాన్ని బట్టి చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. మెల్లిగా ఇంజన్లు మార్చుకున్న తిప్పుకోవాలి. బైక్ తిప్పినట్టు టక్కున తిప్పలేరు, ఒక సర్కిల్‌లా తిరగాలి. ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ షిప్‌లో యుద్ధ విమానాలు ఉంటాయి. ఆ యుద్ధ విమానాలను లాంచ్ చేసి, ఆకాశంలో ఎలాగైనా తిప్పి శత్రువుల ఓడల మీద దాడులు చేయగలవు. ముందు చెప్పుకున్నట్టు ఓడలు అన్నవి ఆ యుద్ధ విమానాల దాడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి తప్పుకోవడమో, దారి తిప్పుకోవడమో చాలా కష్టం. కాబట్టి, ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ క్యారియర్లు అన్నవి ఒక సముద్రం మొత్తాన్ని సంరక్షించగలవు. ఐతే, మరో సమస్య ఏమిటంటే ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ క్యారియర్‌ అయిన ఓడ కూడా ఒక ఓడే కదా. దానికి…

Read More

Guardrails on Aircraft Carriers

They are six-inch high rails called scuppers that are located around most of the carrier’s deck edge. However since space on a flight deck is very limited, oftentimes part of an aircraft and/or its stores will necessarily hang over the deck edge when parked, as seen in the below photo. Any higher railing would interfere with this. Furthermore as Barry Hampe correctly explains, there is really no need for railings since aircraft are tied down by multiple chains to the flight deck, or under close control while moving. And if an aircraft…

Read More

INS Vishal Aircraft carrier

INS Vishal, also known as Indigenous Aircraft Carrier 2, is a planned aircraft carrier to be built by Cochin Shipyard Limited for the Indian Navy. > It is intended to be the second aircraft carrier to be built in India after INS Vikrant. > INS Vishal was conceived as a 65,000 tonne aircraft carrier, embarking 55 aircraft and costing Rs 60,000 crore. After the MoD objected to the cost, the navy downsized the proposal to a 50,000-tonne carrier costing about Rs 50,000 crore. > At an estimated $5 billion, the fully equipped INS…

Read More

INS Vikramaditya

• INS Vikramaditya is the largest ship ever operated by Indian Navy. • Ship was originally commissioned in Soviet Navy as Baku and in Russian Navy as Admiral Gorshkov. • After being sold to India,it was heavily modified with its forward missile batteries replaced by a ski jump. • INS Vikramaditya is the first Indian ship to have a SBI ATM onboard. • INS Vikramaditya carries 1610 sailors. • To feed them,about a 100000 eggs, 20000 litres of milk and 16 tonnes of rice is needed each month. • INS…

Read More