ముగ్గులు

ముగ్గులు – ప్రయోజనాలు

ఇవి ఇంటికి అందాన్ని ఇస్తాయి. ముగ్గు వేసే వాళ్ళకి మంచి ఎక్సెర్సైజ్ ఇస్తాయి పిల్లల్లో ఉండే సృజనాత్మక కళను వెలికి తెస్తాయి ఏకాగ్రతను పెంచుతాయి (వరిపిండి తో వేసినవి) చీమలకు ఆహారం అవుతాయి.

Available for Amazon Prime