రోలర్ కోష్టర్

ముందుగా ఆ రోలర్ కోష్టర్ నీ విద్యుత్తు శక్తి తో ఆ పట్టాలు ఉన్న ఎత్తైన ప్రదేశం మీదికి తీసుకువెళతారు. అలా తీసుకెళ్లడం ద్వారా ఆ రైలు బండి లో మనం స్థితి శక్తి నీ నింపుతాము. అలా రైలు బండి ని మనం మీదికి తీసుకెళ్లే కొద్దీ దానిలో స్థితి శక్తి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అలా ఒకసారి ఆ పట్టాలు ఉన్న ఎత్తైన ప్రదేశం లోకి వెళ్ళిన తరువాత అది కిందకి రావడం మొదలవుతుంది. ఇప్పుడు దాని మీద ఎలాంటి శక్తి ఉండదు. కేవలం గురుత్వాక్షణ ద్వారా వస్తుంది. అది అలా వచ్చేప్పుడు ఆ రైలు బండి స్థితి శక్తి క్రమంగా వదిలేసి, గతి శక్తి ని తెచ్చుకుంటుంది. ఇది ఆ కిందికి వచ్చే పట్టాలు చివర లో ఈ గతి శక్తి అనేది…

Read More