వాహనం చక్రాల దగ్గర నిమ్మకాయ ఉంచడం

మనం చాలా చోట్ల చూస్తూనే ఉంటాం, మనం కూడా పాటిస్తుంటం. ఏంటంటే ఏదైనా కొత్త వాహనం కొన్నప్పుడు ఆ వాహనం చక్రాల దగ్గర నిమ్మకాయ ఉంచి వాటి పై నుంచి మన వాహనాన్ని నడపడం చేస్తాము. ఇది మూడనమ్మకం, అంధ విశ్వాసం కాదు.మనకు తెలిసిందే పూర్వకాలంలో ఒక చోట నుండి మరొక చోటికి ప్రయాణం చేయడానికి మనం గుర్రం బండి ,ఎద్దుల బండి ఉపయోగించే వాళ్ళం. అప్పట్లో ప్రయాణ మార్గాలు కూడా అడవుల మీదుగా లేదా రాళ్ళు,గుట్టల మీద సాగేవి. ఆ ప్రయాణాల్లో గుర్రపు లేదా ఎద్దుల కాళ్లకు ఏమైనా ముళ్ళు,రాళ్ళు వల్ల గాయాల అయ్యి వాటి కాళ్లకు పుండ్లు ఏర్పడేవి.దాని వల్ల అవి నడవలేవు. అందుకోసం మన పూర్వీకులు గుర్రపు లేదా ఎద్దుల కాళ్ల కింద నిమ్మకాయ ఉంచి వాటిపై నుంచి వెళ్ళనిచ్చే వాళ్ళు. మనకు…

Read More