సరస్వతి స్తుతి :

సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామ రూపిని విధ్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్ భవతు మే సధ సరస్వతి నమస్తుభ్యం సర్వ దేవి నమో నమః శాంత రూపే ససి దారే సర్వ యోగ నమో నమః నిత్య నందే నిరా దారే నిస్కలాయై నమో నమః విద్య దారే విసలక్షి శుదా జ్ఞానో నమో నమః శుద్ధ స్పటిక రూపాయి సూక్ష్మ రూపే నమో నమః సప్త బ్రాహ్మి చతుర్ హస్తే సర్వ సిద్యై నమో నమః ముక్త లంక్రుత సర్వన్గై మూలాధారే నమో నమః మూలమంత్ర స్వరూపాయై మూల శక్త్యై నమో నమః ఇదం సరస్వతి స్తోత్రం అగస్త్య మునివాచకం సర్వ సిద్ధి కరం నృణాం సర్వ పాప ప్రనాసనం.

Read More