ఒక అందమైన ఆలోచన

జీవితంలో క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు,

మీరు మునుపటి కంటే బలమైనవారిగా వెలువడతారు.

One Beautiful Thought

When you go through difficult situations in life,

you will emerge stronger than you were before.

Related posts

%d bloggers like this: