ఒక అందమైన ఆలోచన

జీవితంలో క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు,

మీరు మునుపటి కంటే బలమైనవారిగా వెలువడతారు.

One Beautiful Thought

When you go through difficult situations in life,

you will emerge stronger than you were before.

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime