ఒక అందమైన ఆలోచన

మనం హృదయం చెప్పేది వినినప్పుడు,

ఎంపికలు చేసేందుకు విస్తారమైన మానసిక ప్రక్రియ అవసరం లేదు.

మనకు ఏది సరియైనదో ఎల్లప్పుడూ తెలుస్తుంది.

One Beautiful Thought

When we listen to the heart,

we need not go through an elaborate mental process of making choices;

we always know what is right.

Related posts

%d bloggers like this: