ఒక అందమైన ఆలోచన

మన వర్తమాన జీవనవిధానాన్ని బట్టి, మన భవిష్యత్తు నిర్ణయించబడుతుంది.

ONE BEAUTIFUL THOUGHT

The future is determined by the present, by how we live now.

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime