ఒక అందమైన ఆలోచన

విధి యొక్క మొట్టమొదటి సూత్రం ఏమిటంటే,

మనం దానిని కేవలం వర్తమానంలో మాత్రమే మార్చగలం.

ONE BEAUTIFUL THOUGHT

The first principle of destiny is that

we can only change it at present.

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime