ఒక అందమైన ఆలోచన

విధి యొక్క మొట్టమొదటి సూత్రం ఏమిటంటే,

మనం దానిని కేవలం వర్తమానంలో మాత్రమే మార్చగలం.

ONE BEAUTIFUL THOUGHT

The first principle of destiny is that

we can only change it at present.

Related posts

%d bloggers like this: