ఒక అందమైన ఆలోచన

హృదయం సంతృప్తి చెందినప్పుడు, మనస్సుకు అంతర్దృష్టి, స్పష్టత మరియు వివేకం పెరుగుతుంది.

One Beautiful Thought

When the heart is content, the mind gains insight, clarity and wisdom.

%d bloggers like this: