ఒక అందమైన ఆలోచన

“సున్నితమైన హృదయం, కృప, సంతోషం, ఉల్లాసం, ఆనందాలను ఆకర్షిస్తుంది. దానివల్ల సంబంధాలు నిర్మింపబడతాయి.”

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime