ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూల్లో అభ్యర్థులు సాధారణంగా చేసే తప్పులు

1. ఒక అంశం గురించి పూర్తిగా అవగాహనా లేకపోయినా ఆ విషయాన్ని లేవనెత్తి, తరువాత ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వలేకపోవడం (దీనివల్ల ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తి కి అప్పటివరకు ఉన్న మంచి అభిప్రాయం పోతుంది).

2. తెలియని విషయాల్ని తెలిసినట్టు రెస్యూమే లో ఉంచడం.

3. ప్రశ్నని పూర్తిగా వినకుండా సమాధానం చెప్పడం.

4. తన పాత కంపెనీ ని తక్కువ చేసి చెప్పడం. మనజీరియాల్ రౌండ్ లో ముఖ్యంగ అడిగే ప్రశ్న “ఎందుకు పాత కంపెనీ ని వదిలి రావాలి అనుకొంటున్నావ్?”. ఈ ప్రశ్న కి సమాధానం చెప్పేటప్పుడు చాల జాగ్రత్త వహించాలి. మనం ఎప్పుడు పని చేస్తున్న కార్యాలయం ని తక్కువ చేసి చెప్పకూడదు.

5. తెలియని ప్రశ్నని నిజాయితీగా ఒప్పుకోవడం మంచిది.

6 . బాగా తెలిసిన విషయాన్నీఎక్కువ సమయం వెచ్చించి చెప్పడం కూడా కొన్నిసార్లు కీడు చేస్తుంది.

7. మంచి ఉదాహరణ ని తీసుకోకపోవడం, ముఖ్యంగా ఒక విషయం గురుంచి వివరించేటప్పుడు తీసుకొనే ఉదాహరణ చాలా సరళంగ మరియు ఇంటర్వ్యూ చేసేవ్యకి అర్ధం అయ్యే ల ఉండాలి .

%d bloggers like this: