నా ఊహలో ఇలాంటి ఒక ఇల్లు (2)

రణగొణ ధ్వనులు, వాతావరణ కాలుష్యం కి దూరం గా ఒక మంచి ఇండిపెండెంట్ హౌస్ సిటీ కి కొంచెం దూరం లో

ఆ ఇంటికి అభిముఖంగా ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉండాలి.

%d bloggers like this: