“ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకొచ్చింది” – సామెత

ఒకరికి జరిగిన మేలు ఇంకొకరికి కీడుగా పరిణమించింది అనటానికి ఈ సామెత పుట్టింది.

%d bloggers like this: