ముగ్గులు – ప్రయోజనాలు

  1. ఇవి ఇంటికి అందాన్ని ఇస్తాయి.
  2. ముగ్గు వేసే వాళ్ళకి మంచి ఎక్సెర్సైజ్ ఇస్తాయి
  3. పిల్లల్లో ఉండే సృజనాత్మక కళను వెలికి తెస్తాయి
  4. ఏకాగ్రతను పెంచుతాయి
  5. (వరిపిండి తో వేసినవి) చీమలకు ఆహారం అవుతాయి.
%d bloggers like this: