చదువు – చిట్కాలు

చదివేటపుడు ఇంట్లో మామూలుగా ఉండే కంటే ఒక ఆగరుబత్తి, లేదా ఇంట్లో సాంబ్రాణి వేసుకుంటే ప్రదేశం ఆహ్లాదం గా మారుతుంది, మీకు ఆ వాసన వచ్చేటప్పడు చదవాలి అనే ఉత్సాహం వస్తుంది

వీలైనంత వరకి కిటికీ పక్కన కూర్చొని చదవడం మంచిది

పక్కనే ఒక వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకుని గంట గంట కు నీళ్ళు తగుతుంటే మెదడుకు ఆక్సిజన్ సరఫరా బాగా జరిగి చదివేది వంట పడుతుంది.

చదవాల్సిన విషయాలను కూడా ముందుగా divide చేసుకుని టాపిక్ వైస్ చదివితే మంచిది.

వన్ day బాటింగ్ కాకుండా రోజుకి కొంత కొంత మొదటినుండి చదవడం మంచిది.

చదివినదాన్ని ప్రతిరోజు ఒకసారి రివైస్ చేసుకుంటే అన్నీ విషయాలు గుర్తుంటాయి.

గంట గంటకు ఒక 5 నిముషాలు విశ్రాంతి ఇవ్వండి.

ఆ టైమ్ లో చెస్ కానీ, సుడోకు కానీ ఏదైనా పజెల్ లాంటిది సాల్వ్ చేయండి .

మరీ చదివేందుకు ఆసక్తి తగ్గితే ఒక 30 నిముషాలు అలా బయట నడిచి మళ్ళీ మొదలుపెట్టండి.

%d bloggers like this: