మిషన్ ఇంద్రధనస్సు – శిశువులకు ఏడు రకాల టీకాలు వేయడం

2014 డిసెంబర్ 25 న శిశువు కు ఏడు రకాల వ్యాక్సిన్లను తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది.

1. B.C. G : అనగా బాసిల్లస్ కాలమైన్ గ్వానిన్ శిశువు పుట్టినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఇస్తారు.

ఒకసారి మాత్రమే ఇస్తారు ఈ టీకా క్షయవ్యాధి అనగా టీబీ వ్యాధి రాకుండా శిశువును కాపాడుతుంది.

2. O. P. V, I. P. V:

ఓ పి వి అనగా ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ ఇది పోలియో వ్యాధి రాకుండా శిశువును కాపాడుతుంది.అలాగే ipv కూడా ఇస్తారు ఇది కూడా పోలియో రాకుండా కాపాడుతుంది.

3. హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్.

ఈ వ్యాక్సిన్ను కామెర్ల వ్యాధి రాకుండా శిశువుకు ఇస్తారు. ఇది కూడా శిశువు పుట్టినప్పుడు మొదటిసారిగా ఇస్తారు ఈ వ్యాక్సిన్ను తయారుచేసిన దేశాలలో నాలుగో దేశంగా భారత్ గుర్తింపు పొందింది.

4.పెంట వ్యాక్సిన్:

ఇది ఐదు రకాల వ్యాధులు శిశువుకు రాకుండా ఇస్తారు.

1. కంఠసర్పి

2. కోరింత దగ్గు.

3. ధనుర్వాతము.

4. కామెర్లు.

5.మెదడు వాపు మరియు నిమోనియా వ్యాధులు రాకుండా ఇస్తారు.

5. M R వ్యాక్సిన్

ఇది రెండు వ్యాధులు శిశువుకు రాకుండా కాపాడుతుంది.

  1. తట్టు (మీజిల్స్ )అంటారు. పొంగు రాకుండా శిశువును కాపాడుతుంది.
  2. రూబెల్లా. చర్మానికి సంబంధించిన వ్యాధి రాకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

6. D. P. T వ్యాక్సిన్.

ఇది మూడు రకాల వ్యాధులు శిశువుకు రాకుండా కాపాడుతుంది.

1. డిప్తీరియా. దీనిని అంగడ వాపు వ్యాధి అని అంటారు. గొంతుకు వచ్చే వ్యాధి.

2. పెర్టుసిన్. కోరింత దగ్గు రాకుండా ఇస్తారు దీనిని ఉఫింగ్ కాఫ్ అని అంటారు.

3. టెటానస్. ధనుర్వాతము ఇనుప ముక్కలు గుచ్చుకోవడం ద్వారా బ్యాక్టీరియా వ్యాప్తి చెందుతుంది.

7. J. E వ్యాక్సిన్.

దీనిని మెదడువాపు వ్యాధి నివారణకు ఇస్తారు.

తల్లిదండ్రులు ఈ ఏడు వ్యాక్సిన్లను తప్పనిసరిగా తమ పిల్లలకు వేయించాలి.

%d bloggers like this: