ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి ఒక నిండు ప్రాణాన్ని కాపాడిన అగ్నికుల క్షత్రియ యువకులు @ కోరంగి బ్రిడ్జ్

%d bloggers like this: