Thought of the day

మనం దీపాన్ని దీపం కొరకు వెలిగించం;

దాని కాంతిలో ఏదో ఒక పనిచేయడానికే వెలిగిస్తాం.

అదే దాని ప్రయోజనం లేదా లక్ష్యం.

%d bloggers like this: