గోళీ సోడా

ఇప్పటికీ గుర్తు నాకు చిన్నప్పుడు కడుపు నొప్పిగా అనిపించినప్పుడు వెళ్లి గోళీ సోడా తాగి వచ్చేవాడిని. నొప్పి త్వరగా తగ్గి పోయేది.

చాలా సార్లు గోళీని కొట్టడానికి ప్రయతించాను కానీ నావి చిన్న చేతులు కదా, ఎంత గెట్టిగా గోళీని కొట్టినా కూడా అది కిందకి దిగేది కాదు. చివరకు ఆ కొట్టు అతనే గోళీ కొట్టి ఇచ్చేవాడు.

“నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఎక్కడా ఇలాంటి పానీయం దొరకదు, రాదు”.