మన జీవితం కార్టూన్ రూపంలో

2).మనం సంతోషకరమైన క్షణాల్ని రికార్డు చేేయడంలో బిజీ అయిపోయి,వాటిని ఆస్వాదించడం మర్చిపోతున్నాం.

3).ఉన్నదానితో సంతోషపడాలి..

4).ప్రస్తుత సమాజం..

5).తల్లిదండ్రులు మనల్ని ఎంత ప్రేమగా చూసుకున్నారో,మనం కూడా వాళ్ళని అంతే ప్రేమగా చూసుకోవాలి..

6).సమయం చాలా విలువైనది..

7).అమ్మ ప్రేమ..

8).జీవితం..

9).మీరు విజయానికి ఎంత చేరువలో ఉన్నారో,మీకు తెలీదు..కాబట్టి ప్రయత్నిచడం ఎప్పటికి మానకండి..

10).మీ సొంత దారిలో మీరు నడవండి..విజయం అదే వస్తుంది..

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime