ప్రాచీన కొలతలగురించి

ఆధునిక కాలంలో మనకు దూరాన్ని కొలిచే పద్దతులు మీటరు, మైలు మొదలైనవి ఉన్నాయి…కానీ ప్రాచీన కాలంలో దూరాన్ని ఏవిధంగా కొలిచేవరో ఇప్పుడు చూద్దాం…

3 బెత్తెలు = 1 జేన
2 జేనలు = 1 మూర
2 మూరలు = 1 గజము (1 గజము = 3 అడుగులు / 1 అడుగు = 12 అంగుళాలు)
2 గజాలు = 1 బార
2 బారలు = 1 దండము
1000 దండములు = 1 క్రోసు
5 క్రోసులు = 1 యోజన / 1 ఆమడ (1 – యోజన 9.09 మైళ్లు, 14.62894 కిలో మీటర్లు)
ఇతిహాసాలలో ఈ కొలమనాలని వాడటం జరిగింది, ఉ|| ఆంజనేయ స్వామి 100 యోజనాల సముద్రాన్ని దూకాడు. అంటే సుమారు 1462 కి.మి.
సీతాదేవికి రాముడి గురించి హనుమంతుడు 4 మూరల పొడవు రాముడు అని చెప్తాడు, అంటే 8 అడుగులు(1 అంగుళము అంటే ఆధునిక కొలమానం ప్రకారం 1 ఇంచ్ కాదు 3/4 అంటే 1 ఇంచ్ కన్నా పెద్దది).
అదేవిదంగా విష్ణుపురాణం ఆధారంగా మనకు ఇంకా ఆశ్చర్య కరమైన కొలతలు తెలుస్తాయి. అణువు యొక్క పరిమాణాన్ని కూడా దానిలో చెప్పబండిది.
1 పరమాణు = 1 అణువు
1 పరసూక్ష్మ = 10 పరమాణు
1 త్రాసరేణు = 10 పరసూక్ష్మ
1 మహిరజ (ధూళి కణం) = 10 త్రాసరేణు
1 బాలగ్ర (జుట్టు కొన) = 10 మహిరజ
1 లిఖ్ష = 10 బాలగ్ర
1 యుక = 10 లిఖ్ష
1 యవోదర = 10 యుక
1 యవ = 10 యవోదర
1 అంగుళ = 10 యవ
1 పాద = 6 అంగుళ
1 వితస్తి = 2 పాద
1 హస్త = 2 వితస్తి
1 ధను = 4 హస్త
1 గవ్యతి = 2000 ధను
1 యోజన = 4 గవ్యతి
1 దండ = 2 నరిక = 6 అడుగులు (1.8 m)
1 అంగుళము అంటే ఆధునిక కొలమానం ప్రకారం 1 ఇంచ్ కాదు 3/4 అంటే 1 ఇంచ్ కన్నా పెద్దది.
మన పూర్వికులు వెంట్రుక,ధూళి, అణువు వంటి అతి చిన్న వాటిని కూడా కొలిచేవారు అంటే మనకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది కదా
%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime