50 వేల రూపాయలతో ఎటువంటి వ్యాపారం చేయొచ్చు?

50 వేలతో చాల వ్యాపారలు చేయవచ్చు.
1. కొనడం అమ్మడం
మీకు అంతర్జాలంలో నైపుణ్యం ఉంటె అమెజాన్ నుండి మీరు బాగా వ్యాపారం చేయవచ్చు అది ఎలాగ అంటే
మీరు పైన చూపించిన బొమ్మ లో చూసింది బియ్యంకూరగాయలు మరియు పండ్లు కడుకునే పాత్ర అమెజాన్ లో వెల 100 రూపాయలు నుండి 150 రూపాయలు దాక ఉంది మరియు ఎంత మంది రేటింగ్స్ ఇచ్చారో చూడవచ్చు .
ఇప్పుడు ఈ క్రింద బొమ్మను గమనిస్తే అదే వస్తువును ఇండియన్ మార్ట్ లో 30 రూపాయలు నుండి 50 రూపాయలు దాక ఉంటుంది.
మనం 500 ఆర్డర్స్ ఇస్తే మీకు 20 రూపాయలు కూడా రావచ్చు. ఇలాంటివి వస్తువులును మీరు బాగా పరిశీలిస్తే అమెజాన్ లో చాలా ఉన్నాయి.
%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime