రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ అనే పుస్తకంలోని సారాంశం ఏంటో మీరు చెప్పగలరా?

  • మీరు గొప్ప ధనవంతులు అందరి కన్నా ఎత్తులో ఉండాలి అనుకుంటే మీరు రిచ్ డాడ్, పూర్ డాడ్ తప్పక చదవాలి. దీనివల్ల మీకు మార్కెట్లను గురించి, డబ్బు గురించి వ్యవహారిక జ్ఞానం తప్పక పెరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఆర్థికంగా భవిష్యత్తులో మీరు బాగుపడగలుగుతరు.
  • వ్యక్తిగతంగా ధనం సంపాదించి, ఆ ధనాన్ని నిలబెట్టుకోవడం గురించిన రహస్యాలు, తెలివితేటలు కావాలనుకుంటే, ఈ పుస్తకం చదవండి!
  • రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ మామూలుగా డబ్బు గురించి మీరు చదివే లాంటి పుస్తకం కాదు… రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ చదవడానికి సులభ శైలిలో ఉంటుంది. ఇందులో కీలకమైన సందేశాలు ఉన్నాయి, ధనవంతులు కావాలనుకుంటే ఏకాగ్రత ధైర్యం ఉండాలి అంటాడు రాబర్ట్ కియోసాకి.
  • రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ త్వరగా ధనవంతులు ఎలా అవగలమో చెప్పదు. మీరు మీ ఆర్ధిక వ్యవహారాలు బాధ్యత ఎలా వహించలో డబ్బు మీద అధికారాన్ని సాధించి మీ ఆస్తిపస్తుల్ని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలో చెబుతోంది. మీరు ఆర్థిక ప్రతిభని చైతన్యవంతం చేయాలనుకుంటే దీన్ని చదవండి.
  • భవిష్యత్తులో ధనవంతులు అనుకుంటున్న వారందరూ రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ తప్పక చదవాల్సిన పుస్తకం.
FREE] Rich Dad Poor Dad PDF By Robert Kiyosaki (1997) - EnglishPDF   
    Download link
%d bloggers like this: